Pordrän

PORDRÄN, den fuktskyddade skivan, uppfyller kraven för en god grundisolering på ett närmast idealiskt sätt. Skivan ger mycket god isolering för värme samt en effektiv dräneringsväg ner till dräneringsrören samtidigt som den inte absorberar fukten. Undvik fukt- och mögelskador i bjälklaget och reducera uppvärmningskostnaden med Pordrän, den fuktskyddade skivan för isolering. Förhindra tjälskador med PORDRÄN.

Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden. Detta innebär att tjäldjupet minskar och att tjälskador undviks eller reduceras. Denna metod är användbar på alla känsliga markytor som vägar, gångytor, garageinfarter etc.

PORDRÄN används med fördel även som isolering av rörgrav där skivan minskar frysrisken. Läggningsdjupet för rören kan reduceras avsevärt vilket ger lägre anläggningskostnader. PORDRÄNS egenskaper reducerar även tjältrycket bakom stödmurar och terräng etc.

Vårt klimat begränsar användningstiden för många av våra utvändiga idrottsytor. Sträng kyla och kraftig nederbörd medför kortare säsonger och minskar möjligheten till en god funktion. Med användning av PORDRÄN kan flera av dessa negativa faktorer elimineras eller begränsas. Tack vare skivans tjälreducerande och dränerande egenskaper kan utnyttjandetiden förlängas och en bättre funktion uppnås.

Förutom PORDRÄN:s goda värmeisolerande och dränerande egenskaper fungerar skivan som ett stötdämpande lager i överbyggnaden för exempelvis ridbanor och löparbanor. Markkonstruktioner med grönytor och hårdgjorda ytor på plana takbjälklag är, relativt sett, komplicerade konstruktioner.

Problemen är ofta den påverkade lasten på takbjälklaget tillsammans med värmeisolerings- och dräneringsfunktionen. Man måste alltså kunna reglera fuktighetshalten i jorduppbyggnaden, erhålla en effektiv horisontaldränering samt nedbringa lasten på den bärande konstruktionen.

Till detta kommer kravet på en god isolering av värme. PORDRÄN takterrass-system ger en god lösning på dessa problem. Denna lösning har varit framgångsrik under många år. Systemet används bland annat på sjukhus och bostadsområden runt om i landet.
Fråga oss gärna om Pordrän.