Umin-grunden

Lägre värmekostnader Varmare golv och Billigare 

Du får dessa fördelar förutom en rejäl, energisnål grund med betongkantbalk utan tandade fogar av skivor eller puts. Glöm den gamla tekniken och minska driftskostnaden.

U-min Grunden ger nämligen mycket lägre värmetapp tack vare bruten köldbrygga runt om. Det innebär 100 mm bättre isolering under hela plattan eller 1000 kWh/år lägre energiåtgång. Och därtill lägre byggkostnad. Det finns många referensobjekt.

Detta är fakta och redovisas av forskare i tidningen Bygg & Teknik 8/2010 och 2/2004 

Energideklaration

En ny energieffektiv grund har utvecklats, kallad Umin-grunden. Vid jämförelse med dagens traditionella grunder som L-element och SB-grund så har betongplattans köldbrygga brutits. Det har givit många fördelar.

• Betydligt lägre U-värde jämfört med traditionella grunder. Värmeförlusten genom grunden kan vara 30 % lägre jämfört med traditionella grunder som L-Element, SB-grund utan att det innebär någon extra kostnad.

• Plan schaktbotten. Grunden går snabbt att uppföra tack vare plan schaktbotten. Detta avser grunder med 200-300 mm värmeisolering under.

• Den lägsta yttemperaturen på golvytan är betydligt högre jämfört med ett traditionellt utförande med L-element. Detta bror på att betongplattans köldbrygga brutits.

• Det låga U-värdet medför att det i praktiken är liten skillnad i värmeförlust från grunden om den utföres med golvvärme eller inte.

• Det lägre U-värdet innebär att Du kan vinna upptill 10 cm värmeisolering utan någon extra åtgärd.

Temperaturfördelningen i ett typfall av grunden har beräknats med ett datorprogram. Av resultatet som redovisas i Figur 1 (se till höger) så ser man att yttemperaturen på golvet är i det närmaste densamma som inomhustemperaturen. Man kan visa att lägsta golvyttemperatur är ca 19.2 °C när temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhusluften är 20°C. I beräkningsresultaten framgår också att temperaturskillnaden mellan värmeisoleringens över och undersida är stor. Det innebär att grunden är fuktsäker vid normalt utförande.

Grundens U-värde för olika isolertjocklekar och för ett enfamiljshus med normala dimensioner redovisas i Tabell 1 (se till höger). Där redovisas också U-värdet för traditionella grunder idag. Det framgår att U-värdet är betydligt lägre med Umin-grunden jämfört med traditionella grunder och detta till samma kostnad. Det beror på att värmeförlusterna i kantbalken har reducerats kraftigt på grund av betongplattans brutna köldbrygga.

Att Umin-grunden verkligen är välisolerande kan man se i Tabell 1 (se till höger). Vid 300 mm isolertjocklek har SB-grunden ett U-värde på 0.156 W/m2 oC, men med Umin-grunden erhålls samma U-värde vid 200 mm, det vill säga man vinner 100 mm isolering. Orsaken till detta är den brutna köldbryggan.

I Tabell 2 (se till höger) redovisas energiförlusten i kwh för ett år för olika grunder för en ort i norra Sverige. Energiförlusten genom Umin-grunden är ca 25 till 30 % lägre jämfört med ett L-element.

I konceptet med Umin-grunden kan vi erbjuda följande tjänster

• Statik beräkningar
• Fuktbedömning
• Energiberäkning
• Umin-grunden som utföres med golvvärme.
• Tjälnedträningsberäkning
• Ekonomisk värmeisolertjocklek

Den energieffektiva grunden - en innovation

  • Välj den mest energieffektiva grunden för ditt hus.
  • Du sparar ca 1000 kWh/år. 
  • Denna minskning av uppvärmningskostnaden är även en fördel att redovisa, när du ska energideklarera ditt hus.

 

image002

Figur 1  Datorsimulerad temperaturfördelningen i en typgrund av Umin-grunden.

Islertjocklek (mm) Umin-Grunden L-element SB
100 0.224 0.312 0.296
200 0.154 0.207 0.186
300 0.122 0.178 0.156

Tabell 1: U-värden för olika typer av grundkonstruktioner.

Isolertjocklek (mm) Umin-Grunden L-element SB
100 3282 4572 4337
200 2256 3033 2725
300 1787 2608 2285

Tabell 2: Värdena i tabellen anges energiförlusten i kWh för ett år för olika grundtyper för en ort i norra Sverige. Energiförlusten för en Umin-grund är ca 25 till 30 % lägre jämfört med en grund med L-element.

Grundmaklarna_vit

Grundmäklarna AB tillverkar kantelement i alla dess former samt levererar kompletta grundpaket med cellplast, armering osv.

Följ oss

Kontakta oss

Kontaktinformation

Copyright 2017 ©